Wstęp

Niniejsza polityka prywatności i cookies (dalej zwana „Polityką”) zawiera informacje związane z przetwarzaniem przez administratora strony internetowej mybloomi.com Twoich danych osobowych, jak również z wykorzystywaniem plików cookies.

Postanowienia Ogólne

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy iż:

 1. Administratorem Twoich danych jest Krzysztof Młochowski, właściciel  PUH Krzysztof Młochowski w 64-300 Nowy Tomyśl. dalej zwana „Administrator”. Administrator prowadzi sklep internetowy pod marką Bloomi, Administrator w celu prowadzenia wyżej opisanej działalności przetwarza, gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Klientów; 
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, Administrator zastosował środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpieczył dane osobowe użytkownika przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Cel i zakres przetwarzania danych

 1. Wykonania zawartych umów:
  1. założenia konta w sklepie internetowym Administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;
  2. realizacji złożonych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO;
  3. realizacji zgłoszonych reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 c Rozporządzenia RODO;
  4. dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO;
  5. sprawozdawczości finansowej i wystawiania faktur – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO.

 

 1. Podejmowania działań marketingowych:
  1. przesyłania newslettera, czyli informacji o promocjach i nowościach – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO oraz art. 10 ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. podejmowania działań marketingowych takich jak konkursy, programy lojalnościowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO;
  3. tworzenia profilu Klienta na podstawie jego preferencji i upodobań w celu wysyłania spersonalizowanej reklamy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO.
  4. Tworzenia profilu Klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania klientowi rabatu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 1. Aktywność Klienta w Sklepie, w tym w szczególności dane osobowe Klienta, mogą być również rejestrowane w logach systemowych. Dane zebrane w logach przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach technicznych – w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

 

Odbiorcy Danych Osobowych

 

 1. W związku z realizacją usług, dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. Urząd Skarbowy);
  4. podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  5. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierającym działalność Administratora
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Czas przechowywania Danych Osobowych:

Administrator oświadcza, że będzie przetwarzał dane Klienta przez następujący czas :

 1. Spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw Klienta i w związku z tym archiwizowania żądań Klienta kierowanych do Administratora oraz informowania Klienta o zagrożeniach dla jego prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia
 2. Spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 3. Zawarcia i wykonania umowy – kiedy Klient rejestruje konto na platformie internetowej Bloomi lub kiedy dokonuje zakupu na stronie internetowej www.mybloomi.com – do upływu terminów przedawnienia,
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli Klient złoży reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
 5. Wysyłania newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu wycofania zgody przez Klienta,
 6. Tworzenia profilu Klienta na podstawie preferencji Klienta i upodobań w celu wysyłania Klientowi spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu,
 7. Tworzenia profilu Klienta na podstawie jego preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Klientowi rabatu – do czasu wycofania zgody przez Klienta

 

Podanie danych Klienta jest:

 1. Obowiązkiem prawnym – kiedy wymagają tego przepisy prawa
 2. Warunkiem zawarcia umowy – kiedy klient rejestruje konto lub dokonuje zakupów,
 3. Warunkiem wysyłania klientowi informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera
 4. Warunkiem przesyłania klientowi spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów – odnośnie tworzenia profilu klienta.

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo do informacji, jakie dane osobowe klienta są przez przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Klient ma prawo zażądać ich sprostowania lub usunięcia danych, które go dotyczą;
 3. W przypadku, gdy dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania zawartej umowy, klient ma prawo przenieść swoje dane do innego Administratora;
 4. Jeśli Klient uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, klient może również zażądać, aby Administrator przez określony czas,(np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes Administratora”. W przypadku takiego przetwarzania Klient ma możliwość wyrażenia sprzeciwu i wycofania swojej zgody;
 6. W celu przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z prowadzoną działalnością Bloomi poprosił lub poprosi Klienta o wyrażenie zgody. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej wiadomości mailowej;
 7. Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

 1. Administrator oświadcza, że platforma korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej klient akceptuje poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na urządzeniu klienta (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Administrator może umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  a. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, tj. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, zapamiętania danych do wypełnienia Formularza Zamowień.
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości ,
  c. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta,
 6. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.
 7. Administrator korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na urządzeniu Użytkownika i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 8. Administrator korzysta z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają łącząc się z platformą tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, o IP komputera Użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 9. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies. Możesz równieżTyszblo usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 10. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), Administrator przechowuje je przez okres do pięciu lat.

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych oraz w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres info@mybloomi.com